برنامه حرکت تابستان 96
ردیف مبدا - مقصد نوع واگن شرکت مالک شماره قطار ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مقصد شماره قطار برگشت ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مبدا
1 تهران - مشهد 6تخته کویر جوپار 330 07:30 همه روزه 17:10 331 23:20 همه روزه 9:10
2 تهران - مشهد پلور سبز بن ریل 360 07:50 همه روزه 17:30 361 22:40 همه روزه 08:35
3 تهران - مشهد 6تخته مهتاب مهتاب سیر جم 350 14:25 همه روزه 00:00 351 00:20 همه روزه 10:20
4 تهران - مشهد غزال بن ریل 362 16:40 همه روزه 02:10 363 07:45 همه روزه 17:40
5 تهران - مشهد ریل سیر کوثر کوثر 370 17:00 همه روزه 02:30 371 15:30 همه روزه 01:15
6 تهران - مشهد 4تخته غدیر ریل ترابر سبا 348 18:45 همه روزه 04:40 349 16:10 همه روزه 02:00
7 تهران - مشهد پلور سبز بن ریل 332 19:25 همه روزه 05:30 333 16:50 همه روزه 2:35
8 تهران - مشهد 4تخته نور نورالرضا 366 20:50 همه روزه 06:50 367 19:00 همه روزه 5:10
9 تهران - مشهد 4تخته سروش بن ریل 384 21:30 یکروز در میان 07:25 385 19:40 یکروز در میان 05:55
10 تهران - مشهد جوپار جوپار 390 22:10 همه روزه 07:45 391 13:20 همه روزه 23:30
11 تهران - مشهد 4تخته غزال بن ریل 340 22:30 همه روزه 08:05 341 17:55 همه روزه 3:50
12 تهران - مشهد 4تخته غزال وانیاریل وانیاریل 342 23:20 همه روزه 09:05 343 14:35 همه روزه 00:25
13 اصفهان - مشهد 4تخته غدیر ریل ترابر سبا 584 16:40 همه روزه 10:00 585 15:50 یکروز در میان 09:25
14 اصفهان - مشهد 4تخته نور نورالرضا 580 14:50 همه روزه 08:30 581 14:55 همه روزه 08:30
15 اهواز - مشهد 6تخته مهتاب مهتاب سیر جم 180 10:30 همه روزه 11:40 181 23:40 همه روزه 01:05
16 بندرعباس - مشهد 4تخته غزال ریل سیر کوثر - درجه يك خواب ریل سیر کوثر 880 15:10 همه روزه 11:25 881 12:00 همه روزه 07:50
17 شاهرود - مشهد 6تخته مهتاب مهتاب سیر جم 326 14:50 همه روزه 20:25 327 05:45 همه روزه 11:20
18 طبس - مشهد اتوبوسی - 6صندلی بن ریل 974 22:25 یکروز در میان 05:15 975 22:55 یکروز در میان 06:05
19 قزوین - مشهد 4تخته غزال بن ریل بن ریل 484 21:10 یکروز در میان 09:40 485 17:35 یکروز در میان 06:25
20 قم - مشهد 6تخته بن ریل - 4تخته سروش بن ریل 184 12:25 یکروز در میان 01:05 185 11:45 یکروز در میان 00:35
21 قم - مشهد 4تخته سروش بن ریل 186 22:05 یکروز در میان 10:30 187 21:55 یکروز در میان 10:20
22 کرج - مشهد نور نورالرضا 496 20:20 یکروز در میان 07:20 497 00:00 یکروز در میان 11:10
23 کرمان - مشهد 4تخته غزال بن ريل بن ريل 780 12:10 یکروز در میان 03:55 781 01:40 یکروز در میان 06:35
24 کرمان - مشهد 6تخته كوير جوپار 780 12:10 یکروز در میان 03:55 781 01:40 یکروز در میان 06:35
25 ملایر - مشهد 4تخته سروش بن ریل 182 10:00 یکروز در میان 02:50 183 10:40 یکروز در میان 03:45
26 یزد - مشهد 4تخته غزال ریل سیر کوثر ریل سیر کوثر 680 16:00 یکروز در میان 06:35 681 18:10 یکروز در میان 08:05
27 تهران - بندرعباس 6تخته کویر جوپار 820 14:50 همه روزه 08:35 821 14:00 همه روزه 08:25
28 تهران - بندرعباس 4تخته غزال بن ریل بن ریل 822 13:00 یکروز در میان 06:30 823 12:40 یکروز در میان 07:25
29 تهران - شیراز 4تخته نور نورالرضا 524 15:15 یکروز در میان 05:50 525 15:30 یکروز در میان 06:50
30 تهران - یزد 6تخته مهتاب مهتاب سیر جم 620 21:40 یکروز در میان 05:20 621 21:35 یکروز در میان 05:00
31 تهران - یزد 4تخته غدیر ریل ترابر سبا 620 21:40 یکروز در میان 05:20 621 21:35 یکروز در میان 05:00
32 تهران - اندیمشک 6تخته مهتاب مهتاب سیر جم 150 19:35 یکروز در میان 08:45 151 19:35 یکروز در میان 09:10
33 تهران - اهواز 4تخته نگین ریل ترابر سبا 132 16:15 همه روزه 07:05 133 18:30 همه روزه 09:50
34 تهران - اهواز - خرمشهر 6تخته مهتاب مهتاب سیر جم 130 14:15 همه روزه 07:15 131 11:30 همه روزه 05:30
35 تهران - تبریز - جلفا - سلماس 6تخته - 4تخته سهند رعد تبریز 430 18:35 همه روزه 07:00 431 17:25 همه روزه 05:40
36 تهران - زاهدان 6تخته کویر جوپار 724 11:15 یکروز در میان 09:20 725 16:30 یکروز در میان 14:20
37 تهران - زنجان سالنی هستیا 462 06:00 همه روزه 10:25 463 14:20 همه روزه 18:40
38 تهران - کرمان 6تخته کویر جوپار 720 20:10 همه روزه 10:10 721 14:20 همه روزه 03:50
39 تهران - کرمان 4تخته غزال بن ریل بن ریل 722 15:40 یکروز در میان 05:10 723 16:30 یکروز در میان 06:05
40 تهران - مراغه 6تخته رعد تبریز 420 21:40 همه روزه 08:00 421 18:10 همه روزه 04:25
41 تهران - میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 450 05:15 همه روزه 11:05 451 14:35 همه روزه 20:45
42 تهران - میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 452 15:05 همه روزه 20:45 453 05:55 همه روزه 11:50
شرکت سفیر ریل آسیا سفر خوبی را برای شما آرزومند است