برنامه حرکت زمستان 95
ردیف مبدا - مقصد نوع واگن شرکت مالک شماره قطار ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مقصد شماره قطار برگشت ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مبدا
1 شاهرود - مشهد درجه يک 6تخته لوکس مهتاب مهتاب سير جم 326 12:30 همه روزه 18:05 327 22:15 همه روزه 3:50
2 سمنان - مشهد درجه يک 6تخته لوکس مهتاب مهتاب سیر جم 324 06:10 همه روزه 13:35 325 16:06 همه روزه 23:45
3 تهران - مشهد درجه یک6تخته لوکس کویر جوپار 330 16:52 همه روزه 02:30 331 15:35 همه روزه 1:25
4 تهران - مشهد درجه يک 6تخته لوکس مهتاب مهتاب سير جم 350 17:08 همه روزه 02:50 351 15:51 همه روزه 01:45
5 تهران - مشهد درجه يک 4تخته لوکس پرستو بن ریل 332 18:03 همه روزه 03:40 333 16:40 همه روزه 02:30
6 تهران - مشهد درجه یک 4تخته لوکس سروش بن ریل 370 19:32 يك روزدرميان 04:50 371 18:22 يك روزدرميان 03:55
7 تهران - مشهد درجه يک 4تخته لوکس نور نورالرضا 366 21:01 همه روزه 06:40 367 17:44 همه روزه 03:45
8 تهران - مشهد درجه يک 4تخته لوکس غزال وانياريل 342 20:12 همه روزه 05:50 343 17:12 همه روزه 3:05
9 تهران - مشهد درجه یک 4تخته لوکس غدیر ريل ترابر سبا 320 21:34 یک روز در میان 07:10 321 18:54 همه روزه 04:30
10 تهران - مشهد درجه يک 4تخته لوکس غزال بن ریل 340 20:28 همه روزه 06:05 341 17:28 همه روزه 03:25
11 تهران - مشهد درجه يک 4 تخته لوکس غزال ريل سير كوثر 352 16:36 یک روز در میان 02:15 353 19:10 همه روزه 04:50
12 طبس - مشهد 4تخته سفير - اتوبوسي - کوپه اي مبله بن ریل 974 20:50 يك روزدرميان 03:05 975 23:30 يك روزدرميان 06:40
13 اصفهان - مشهد درجه يک 4تخته لوکس نور نورالرضا 580 14:30 یک روز در میان 08:00 581 13:50 همه روزه 07:25
14 اصفهان - مشهد درجه يک 4تخته لوکس نور نورالرضا 584 12:00 یک روز در میان 05:35 585 13:00 یک روز در میان 07:05
15 اصفهان - مشهد درجه یک 4تخته لوکس غدیر ريل ترابر سبا 584 12:00 یک روز در میان 05:35 585 13:00 یک روز در میان 07:05
16 اهواز - مشهد درجه يک 6تخته لوکس مهتاب مهتاب سير جم 180 15:55 همه روزه 16:55 181 01:20 همه روزه 04:15
17 ملاير-اراک-مشهد درجه یک 4تخته لوکس سروش بن ریل 182 11:20 یک روز در میان 04:20 183 12:05 یک روز در میان 05:00
18 قم - مشهد درجه یک 4تخته لوکس سروش- درجه یک 6تخته لوکس بنیاد بن ریل 184 12:10 یک روز در میان 00:50 185 14:33 یک روز در میان 02:55
19 قم - مشهد درجه یک 4تخته لوکس سروش- درجه یک 6تخته لوکس بنیاد بن ریل 186 21:05 یک روز در میان 11:10 187 00:15 یک روز در میان 14:05
20 زنجان - قزوين - مشهد درجه يک 4تخته لوکس غزال بن ریل 484 17:45 یک روز در میان 09:50 485 22:35 یک روز در میان 14:20
21 يزد - مشهد درجه يک 4تخته لوکس غزال ريل سير کوثر 680 13:40 يك روزدرميان 03:15 681 19:35 يك روزدرميان 09:15
22 كرمان - مشهد درجه يک 4تخته لوکس غزال بن ریل 780 13:10 يك روزدرميان 04:30 781 12:35 يك روزدرميان 04:30
23 كرمان - مشهد درجه يک لوکس 6تخته کوير جوپار 780 13:10 يك روزدرميان 04:30 781 12:35 يك روزدرميان 04:30
24 بندرعباس - مشهد درجه يک 4تخته لوکس غزال ريل سير کوثر 880 18:25 همه روزه 14:35 881 15:20 يك روزدرميان 11:00
25 تهران - اهواز درجه يک اتوبوسي تهویه دار مهتاب سير جم 118 10:55 يك روزدرميان 03:05 119 12:00 يك روزدرميان 03:55
26 تهران - خرمشهر درجه يک 6تخته لوکس مهتاب - درجه یک 3 تخته لوکس مهتاب سير جم 130 14:25 همه روزه 08:15 131 12:00 همه روزه 05:15
27 تهران - اهواز درجه يك 4 تخته لوکس نگين ريل ترابر سبا 132 16:00 همه روزه 07:30 133 19:40 همه روزه 10:45
28 تهران - تبريز - جلفا - سلماس درجه يک 4 تخته لوکس رعد تبريز 430 17:45 همه روزه 05:50 431 18:00 همه روزه 06:10
29 تهران - مراغه درجه يک 6تخته رعد تبريز 420 21:30 همه روزه 08:05 421 17:35 همه روزه 03:30
30 تهران - زنجان درجه يک سالني هستيا 462 07:05 همه روزه 10:45 463 14:40 همه روزه 18:25
31 تهران - ميانه درجه يک اتوبوسي تهويه دار ريل ترابر سبا 450 06:00 همه روزه 11:55 451 14:30 همه روزه 20:35
32 تهران - ميانه درجه يک اتوبوسي تهويه دار ريل ترابر سبا 452 15:30 همه روزه 21:25 453 06:30 همه روزه 12:25
33 تهران - اصفهان درجه يك 6 تخته نگين ريل ترابر سبا 520 22:00 يك روزدرميان 04:40 521 22:45 يك روزدرميان 06:05
34 تهران - شيراز درجه يک 4تخته لوکس نور نورالرضا 524 16:20 يك روزدرميان 07:05 525 17:40 يك روزدرميان 09:00
35 تهران -يزد درجه يک6تخته نگين ريل ترابر سبا 620 21:20 همه روزه 04:50 621 21:40 همه روزه 04:50
36 تهران - كرمان درجه یک6تخته لوکس کویر جوپار 720 20:10 همه روزه 09:35 721 15:00 همه روزه 04:10
37 تهران - كرمان درجه يک 4تخته لوکس غزال بن ریل 722 19:00 يك روزدرميان 08:40 723 16:25 يك روزدرميان 06:15
38 تهران - زاهدان درجه یک6تخته لوکس کویر جوپار 724 11:40 يك روزدرميان 09:20 725 16:10 يك روزدرميان 13:05
39 تهران - بندرعباس درجه یک6تخته لوکس کویر جوپار 820 15:35 همه روزه 09:45 821 15:45 همه روزه 10:05
40 تهران - بندرعباس درجه يک 4تخته لوکس غزال بن ریل 822 13:40 يك روزدرميان 06:55 823 13:10 يك روزدرميان 07:00
شرکت سفیر ریل آسیا سفر خوبی را برای شما آرزومند است