بلیت قطار,سفیر ریل
برنامه حرکت پاییز و زمستان 1397
ردیف مبدا - مقصد نوع واگن شرکت مالک شماره قطار ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مقصد شماره قطار برگشت ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مبدا
1 تهران - مشهد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 350 15:45 همه روزه 01:55 351 12:55 همه روزه 23:30
2 تهران - مشهد شش تخته کویر جوپار 330 16:05 همه روزه 02:30 331 12:15 همه روزه 22:55
3 تهران - مشهد شش تخته اپتیما ریل سیر کوثر 342 17:55 یک روز در میان 18:55 343 16:30 یک روز در میان 05:20
4 تهران - مشهد شش تخته کویر جوپار 390 19:10 همه روزه 05:05 391 15:15 همه روزه 01:35
5 تهران - مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 340 20:15 همه روزه 06:30 341 17:20 همه روزه 03:40
6 تهران - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 366 21:00 همه روزه 07:10 367 17:45 همه روزه 04:05
7 تهران - مشهد چهارتخته لوکس غدیر ریل ترابر سبا 348 22:00 همه روزه 08:15 349 18:30 همه روزه 04:30
8 تهران - مشهد چهار تخته پرستو بن ریل 354 23:05 همه روزه 09:25 355 19:20 همه روزه 05:45
9 تهران - مشهد چهارتخته لوکس سروش بن ریل 316 23:25 همه روزه 09:45 317 16:05 همه روزه 02:25
10 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 580 14:25 یک روز در میان 08:50 581 13:50 یک روز در میان 08:10
11 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 584 15:45 یک روز در میان 10:05 585 16:30 یک روز در میان 10:25
12 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس غدیر ریل ترابر سبا 584 15:45 یک روز در میان 10:05 585 16:30 یک روز در میان 10:25
13 اهواز - مشهد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 180 11:50 همه روزه 15:50 181 23:40 همه روزه 02:20
14 بندرعباس - مشهد چهارتخته لوکس غزال ریل سیر کوثر 880 14:35 یک روز در میان 12:30 881 11:05 یک روز در میان 09:05
14 بندرعباس - مشهد چهارتخته لوکس غزال ریل سیر کوثر 880 14:35 یک روز در میان 12:30 881 11:05 یک روز در میان 09:05
16 طبس - مشهد چهارتخته لوکس سفیر و اتوبوسی بن ریل 974 20:20 یک روز در میان 03:05 975 21:05 یک روز در میان 04:05
17 قم - مشهد اتوبوسی و کوپه ای بن ریل 184 11:20 یک روز در میان 00:25 185 10:30 یک روز در میان 23:35
18 قم - مشهد شش تخته بنیاد بن ریل 186 23:45 یک روز در میان 14:30 187 21:45 یک روز در میان 11:55
19 زنجان - مشهد چهارتخته لوکس سروش بن ریل 490 16:05 یک روز در میان 07:30 491 15:40 یک روز در میان 07:00
20 کرج-مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 496 23:30 یک روز در میان 12:20 497 16:55 یک روز در میان 04:30
21 کرمان-مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 780 14:05 یک روز در میان 06:20 781 14:25 یک روز در میان 07:00
21 کرمان-مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 780 14:05 یک روز در میان 06:20 781 14:25 یک روز در میان 07:00
22 کرمان-مشهد شش تخته کویر جوپار 780 14:05 یک روز در میان 06:20 781 14:25 یک روز در میان 07:00
24 تهران - خرمشهر شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 130 12:40 همه روزه 05:00 131 11:00 همه روزه 04:20
25 تهران - اهواز شش تخته نگین ریل ترابر سبا 132 15:50 یک روز در میان 06:50 133 18:40 یک روز در میان 09:40
26 تهران - اهواز چهارتخته نگین ریل ترابر سبا 132 15:50 یک روز در میان 06:50 133 18:40 یک روز در میان 09:40
27 یزد - مشهد چهارتخته لوکس غزال ریل سیر کوثر 680 14:30 یک روز در میان 04:35 681 18:55 یک روز در میان 09:15
28 تهران - بندرعباس چهارتخته لوکس غزال بن ریل 822 12:15 یک روز در میان 06:55 823 12:35 یک روز در میان 08:00
29 تهران - بندرعباس شش تخته کویر جوپار 820 13:25 همه روزه 08:10 821 13:45 همه روزه 09:10
30 تهران - تبریز شش تخته و چهارتخته رعد تبریز 430 19:25 همه روزه 07:20 431 17:30 همه روزه 05:10
31 تهران - کرمان چهارتخته لوکس غزال بن ریل 722 16:10 یک روز در میان 05:50 723 15:10 یک روز در میان 04:55
32 تهران - کرمان شش تخته کویر جوپار 720 18:05 همه روزه 08:00 721 16:45 همه روزه 06:55
33 تهران-زاهدان شش تخته کویر جوپار 724 11:00 یک روز در میان 08:25 725 14:00 یک روز در میان 12:10
34 تهران-شیراز شش تخته مهتاب نورالرضا 526 16:45 یک روز در میان 07:35 527 19:50 یک روز در میان 10:20
35 تهران - شیراز چهارتخته لوکس نور نورالرضا 524 18:40 یک روز در میان 09:15 525 15:30 یک روز در میان 06:20
36 تهران-یزد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 620 19:55 یک روز در میان 03:25 621 20:15 یک روز در میان 04:00
37 تهران - یزد چهارتخته لوکس غدیر - اتوبوسی ریل ترابر سبا 620 19:55 یک روز در میان 03:25 621 20:15 یک روز در میان 04:00
38 تهران-میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 450 05:40 همه روزه 11:35 451 15:45 همه روزه 21:40
39 تهران-میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 452 15:25 همه روزه 21:15 453 06:35 همه روزه 12:05
شرکت سفیر ریل آسیا سفر خوبی را برای شما آرزومند است