بلیت قطار,سفیر ریل
برنامه حرکت تابستان 1397
ردیف مبدا - مقصد نوع واگن شرکت مالک شماره قطار ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مقصد شماره قطار برگشت ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مبدا
1 تهران - مشهد شش تخته کویر جوپار 330 15:50 همه روزه 01:45 331 22:00 همه روزه 08:15
2 تهران - مشهد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 350 16:05 همه روزه 02:15 351 14:00 همه روزه 00:15
3 تهران - مشهد شش تخته کوثر ریل سیر کوثر 370 16:50 یک روز در میان 02:40 371 16:30 یک روز در میان 03:15
4 تهران - مشهد چهارتخته لوکس سروش بن ریل 332 17:10 همه روزه 03:00 333 16:30 همه روزه 02:25
5 تهران - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 366 19:45 همه روزه 05:55 367 19:35 همه روزه 06:05
6 تهران - مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 340 21:20 همه روزه 07:35 341 18:10 همه روزه 04:10
7 تهران - مشهد چهارتخته لوکس غدیر ریل ترابر سبا 348 22:15 همه روزه 08:05 349 22:00 همه روزه 08:05
8 تهران - مشهد چهارتخته پرستو بن ریل 360 23:30 یک روز در میان 09:25 361 23:55 یک روز در میان 10:00
9 تهران - مشهد چهارتخته پرستو بن ریل 316 23:30 یک روز در میان 09:25 317 17:10 یک روز در میان 03:15
10 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 580 15:10 یک روز در میان 08:20 581 15:10 یک روز در میان 08:25
11 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس غدیر ریل ترابر سبا 584 16:00 یک روز در میان 10:15 585 16:10 یک روز در میان 10:10
12 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 584 16:00 یک روز در میان 10:15 585 16:10 یک روز در میان 10:10
13 اهواز - مشهد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 180 10:25 همه روزه 12:25 181 23:35 همه روزه 02:15
15 بندرعباس - مشهد چهارتخته لوکس غزال ریل سیر کوثر 880 13:40 یک روز در میان 11:50 881 12:20 یک روز در میان 08:25
15 بندرعباس - مشهد درجه یک خواب تهویه دار ریل سیر کوثر 880 13:40 یک روز در میان 11:50 881 12:20 یک روز در میان 08:25
16 زنجان - مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 490 16:05 یک روز در میان 07:15 491 17:50 یک روز در میان 09:20
17 طبس - مشهد اتوبوسی و کوپه ای بن ریل 974 20:45 یک روز در میان 03:25 975 22:25 یک روز در میان 04:55
18 اراک - مشهد شش تخته بنیاد بن ریل 184 09:00 یک روز در میان 00:20 185 13:20 یک روز در میان 05:10
19 قم - مشهد چهارتخته لوکس سروش بن ریل 186 22:20 یک روز در میان 11:10 187 22:50 یک روز در میان 11:45
20 کرج-مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 496 21:40 یک روز در میان 09:00 497 15:30 یک روز در میان 03:00
21 کرمان-مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 780 13:15 یک روز در میان 05:20 781 14:15 یک روز در میان 06:00
21 کرمان-مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 780 13:15 یک روز در میان 05:20 781 14:15 یک روز در میان 06:00
22 کرمان-مشهد شش تخته کویر جوپار 780 13:15 یک روز در میان 05:20 781 14:15 یک روز در میان 06:00
24 تهران - خرمشهر شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 130 12:40 همه روزه 07:15 131 09:30 همه روزه 03:20
25 تهران - اهواز چهارتخته نگین ریل ترابر سبا 118 16:05 یک روز در میان 05:30 119 17:55 یک روز در میان 04:40
26 تهران - اهواز چهارتخته نگین ریل ترابر سبا 132 13:45 یک روز در میان 05:30 133 13:10 یک روز در میان 04:40
27 تهران - اندیمشک شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 150 18:20 یک روز در میان 07:05 151 19:10 یک روز در میان 08:10
28 تهران - بندرعباس چهارتخته لوکس غزال بن ریل 822 13:10 یک روز در میان 07:55 823 12:45 یک روز در میان 08:25
29 تهران - بندرعباس شش تخته کویر جوپار 820 12:20 همه روزه 06:55 821 11:50 همه روزه 07:40
30 تهران - تبریز شش تخته و چهارتخته رعد تبریز 430 19:15 همه روزه 07:50 431 18:05 همه روزه 06:20
31 تهران - کرمان چهارتخته لوکس غزال بن ریل 722 17:15 یک روز در میان 06:55 723 15:35 یک روز در میان 05:30
32 تهران - کرمان شش تخته کویر جوپار 720 18:55 همه روزه 08:55 721 16:30 همه روزه 06:30
33 تهران-زاهدان شش تخته کویر جوپار 724 11:20 یک روز در میان 09:05 725 13:20 یک روز در میان 10:40
34 تهران-شیراز چهارتخته لوکس نور نورالرضا 524 16:40 یک روز در میان 08:15 525 16:45 یک روز در میان 06:55
35 تهران-یزد چهارتخته لوکس غدیر - اتوبوسی ریل ترابر سبا 620 19:50 یک روز در میان 03:45 621 20:10 یک روز در میان 04:10
36 تهران-یزد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 620 19:50 یک روز در میان 03:45 621 20:10 یک روز در میان 04:10
37 تهران-زنجان شش تخته کویر جوپار 462 06:55 همه روزه 11:10 463 14:40 همه روزه 19:00
38 تهران-میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 450 06:05 همه روزه 11:45 451 15:20 همه روزه 21:00
39 تهران-میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 452 15:15 همه روزه 21:15 453 06:20 همه روزه 12:00
شرکت سفیر ریل آسیا سفر خوبی را برای شما آرزومند است