برنامه حرکت پاییز 96
ردیف مبدا - مقصد نوع واگن شرکت مالک شماره قطار ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مقصد شماره قطار برگشت ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مبدا
1 تهران - مشهد 6 تخته کویر جوپار 330 07:40 همه روزه 17:35 331 22:30 همه روزه 9:45
2 تهران - مشهد ریل سیر کوثر کوثر 370 14:50 همه روزه 0:45 371 17:00 همه روزه 3:00
3 تهران - مشهد جوپار جوپار 390 17:35 همه روزه 3:35 391 14:00 همه روزه 0:15
4 تهران - مشهد 6 تخته مهتاب مهتاب سیر جم 350 17:55 همه روزه 3:55 351 13:10 همه روزه 23:25
5 تهران - مشهد 4 تخته سروش بن ریل 322 20:50 همه روزه 6:50 323 15:50 همه روزه 1:55
6 تهران - مشهد پلور سبز بن ریل 360 21:30 همه روزه 7:15 361 17:20 همه روزه 3:15
7 تهران - مشهد 4 تخته نور نورالرضا 366 21:50 همه روزه 7:45 367 19:10 همه روزه 4:55
8 تهران - مشهد 4 تخته غزال بن ریل 340 22:10 همه روزه 8:10 341 18:00 همه روزه 4:00
9 تهران - مشهد 4 تخته غدیر ریل ترابر سبا 348 22:30 همه روزه 8:40 349 17:40 همه روزه 3:35
10 تهران - بندرعباس 4 تخته غزال بن ریل بن ریل 822 13:10 یکروز در میان 6:20 823 13:10 یکروز در میان 7:35
11 تهران - بندرعباس 6 تخته کویر جوپار 820 14:50 همه روزه 09:00 821 14:20 همه روزه 08:50
12 تهران - یزد 6 تخته مهتاب مهتاب سیر جم 620 23:10 یکروز در میان 7:05 621 20:10 یکروز در میان 3:30
13 تهران - یزد 4 تخته غدیر ریل ترابر سبا 620 23:10 یکروز در میان 7:05 621 20:10 یکروز در میان 3:30
14 تهران - شیراز 4 تخته نور نورالرضا 524 15:35 یکروز در میان 7:05 525 16:00 یکروز در میان 7:05
15 تهران - کرمان 4 تخته غزال بن ریل بن ریل 722 18:00 یکروز در میان 7:55 723 16:30 یکروز در میان 6:35
16 تهران - کرمان 6 تخته کویر جوپار 720 19:35 همه روزه 8:50 721 15:00 همه روزه 4:45
17 تهران - اندیمشک 6 تخته مهتاب مهتاب سیر جم 150 20:10 یکروز در میان 9:10 151 21:20 یکروز در میان 10:10
18 تهران - اهواز 4 تخته نگین ریل ترابر سبا 132 16:00 همه روزه 8:00 133 16:30 همه روزه 8:20
19 تهران - اهواز - خرمشهر 6 تخته مهتاب مهتاب سیر جم 130 14:10 همه روزه 8:05 131 10:50 همه روزه 4:25
20 تهران - تبریز - جلفا - سلماس 6 تخته - 4 تخته سهند رعد تبریز 430 18:00 همه روزه 6:25 431 17:55 همه روزه 5:45
21 تهران - زاهدان 6 تخته کویر جوپار 724 11:00 یکروز در میان 9:00 725 14:35 یکروز در میان 12:00
22 تهران - مراغه 6 تخته رعد تبریز 420 21:45 یکروز در میان 7:50 421 17:35 یکروز در میان 3:30
23 تهران - میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 450 6:10 همه روزه 11:40 451 14:50 همه روزه 20:50
24 تهران - میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 452 15:40 همه روزه 22:00 453 6:00 همه روزه 11:55
25 اصفهان - مشهد 4 تخته غدیر ریل ترابر سبا 584 14:55 یکروز در میان 8:55 585 15:30 یکروز در میان 9:35
26 اصفهان - مشهد 4 تخته نور نورالرضا 584 14:55 یکروز در میان 8:55 585 15:30 یکروز در میان 9:35
27 اصفهان - مشهد 4 تخته نور نورالرضا 580 14:00 یکروز در میان 8:15 581 13:25 یکروز در میان 6:35
28 اهواز - مشهد 6 تخته مهتاب مهتاب سیر جم 180 9:50 همه روزه 13:10 181 19:30 همه روزه 21:55
29 بندرعباس - مشهد 4 تخته غزال ریل سیر کوثر ریل سیر کوثر 880 15:40 همه روزه 11:45 881 12:15 همه روزه 7:45
30 طبس - مشهد اتوبوسی - 6 صندلی - لوکس 4 نفری بن ریل 974 19:20 یکروز در میان 2:00 975 22:50 یکروز در میان 5:25
31 زنجان - مشهد 4 تخته غزال بن ریل بن ریل 494 20:20 یکروز در میان 12:45 495 21:30 یکروز در میان 13:35
32 قم - مشهد 6 تخته بن ریل بن ریل 184 12:50 یکروز در میان 1:25 185 12:00 یکروز در میان 0:55
33 قم - مشهد 4 تخته سروش بن ریل 186 21:25 یکروز در میان 11:25 187 0:20 یکروز در میان 14:10
34 کرج - مشهد نور نورالرضا 496 17:35 یکروز در میان 4:45 497 16:10 یکروز در میان 3:40
35 کرمان - مشهد 4 تخته غزال بن ريل بن ريل 780 17:40 یکروز در میان 9:55 781 15:00 یکروز در میان 7:05
36 کرمان - مشهد 6 تخته كوير جوپار 780 17:40 یکروز در میان 9:55 781 15:00 یکروز در میان 7:05
37 ملایر - مشهد 4 تخته سروش بن ریل 182 11:15 یکروز در میان 4:30 183 11:20 یکروز در میان 5:00
38 یزد - مشهد 4 تخته غزال ریل سیر کوثر ریل سیر کوثر 680 15:10 یکروز در میان 05:20 681 19:50 یکروز در میان 09:40
شرکت سفیر ریل آسیا سفر خوبی را برای شما آرزومند است